วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการไร่อ้อย,ไม่ใช่อามีทรีน80WGให้หน่ออานยาเคมีและผลกระทบ

การให้ปุ๋ยหรือสารอาหารกับพืชทางใบ พืชเอาไปใช้ได้จริงหรือไม่ เร็วแค่ไหน มีคำตอบ
สารอาหารสามารถเข้าสู่ใบของพืชผ่านทาง 3 ส่วนของใบดังต่อไปนี้
1.การแพร่ของสารละลายทางคิวติเคิล (Cuticle)
2.ดูดซึมผ่านทางปากใบ (Stomata)
3.ดูดซึมผ่านทาง Polar pores (Aquaporins)
เทคนิคการให้ปุ๋ยหรืออาหารพืชทางใบ

1.ให้ได้เฉพาะปุ๋ยหรือสารอาหารที่สามารถให้ทางใบเท่านั้น เช่น ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเกร็ด น้ำหมักชีวภาพ กรณีปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยแข็งไม่สามารถนำมาละลายน้ำเพื่อให้ทางใบได้
2.การแพร่ของปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่มีแสงแดด แต่ควรให้ปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ เช่น ช่วงเช้า ช่วงเย็น และ หลังฝนตก หากเป็นช่วงที่แดดจัดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการไหม้ของใบ ส่วนในเวลากลางคืนนั้นพืชก็สามารถดูดซึมปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบได้เพียงแต่ประสิทธิภาพจะลดลงเป็นอย่างมาก
3.การฉีดพ่นเพื่อให้ปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบควรให้สัมผัสกับทุกส่วนของพืช โดยให้ทุกส่วนเปียกชุ่มให้นานที่สุด ควรให้น้ำกับพืชก่อนหรือหากฝนตกสามารถให้ปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบกับพืชหลังฝนตกทันทีเพื่อให้ใบนั้นเปียกนานที่สุดสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้มาก หากใช้สารจับใบจะเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมได้มากขึ้น
4.ควรผสมน้ำให้เข้ากันดีก่อนนำมาฉีดพ่นให้กับพืชและไม่ควรผสมปุ๋ยหรือสารอาหารพืชทางใบในปริมาณที่เข้มข้นเกินกว่าที่แนะนำ