วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,ราคาเครื่องคั้นน้ำอ้อย,ปุ๋ยอ้อย:การใส่ปุ๋ยอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง30-40ตันต่อไร่

คุณภาพน้ำอ้อยเพื่อการบริโภคสดนับว่าเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของอ้อยคั้นน้ำ น้ำอ้อยจากอ้อยตัดสดจะมีคุณภาพดีที่สุด แต่โดยปกติการคั้นน้ำอ้อยจะไม่สามารถใช้อ้อยที่ตัดสดได้ทุกครั้ง  ติดต่อ:อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,เครื่องคั้นน้ำอ้อยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ : http://goo.gl/zNDA6w / https://goo.gl/6wr0hp

   ดังนั้นจึงได้ดำเนินการศึกษาระยะเวลาหลังการตัดที่มีผลต่อคุณภาพน้ำอ้อย โดยทำการตัดอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เมื่ออ้อยอายุ 8 เดือน จำนวน 210 ลำ แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม จากนั้นทะยอยนำออกมาหีบน้ำอ้อยวันละ 10 ลำ ในช่วงเวลา 0-21 วัน แล้วทำการตรวจสอบผลผลิต และคุณภาพน้ำอ้อย
   ผลการทดลองพบว่า สามารถเก็บรักษาอ้อยไว้ในที่ร่มได้ประมาณ 7 วันหลังการตัด โดยจะได้น้ำอ้อยที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับอ้อยที่ตัดสด แต่เมื่อระยะเวลาเก็บรักษายาวออกไป จะมีผลให้ผลผลิตน้ำอ้อยลดลงตามลำดับ

    โดยถ้าคั้นน้ำอ้อยเมื่อเก็บไว้นาน 7 วัน จะให้น้ำอ้อยลดลงประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ การเก็บอ้อยไว้นานกว่านี้นอกจากจะทำให้ปริมาณน้ำอ้อยลดลงแล้ว ยังมีผลทำให้คุณภาพน้ำอ้อยต่ำลง โดยน้ำอ้อยจะมีสีคล้ำและขุ่นมากกว่าปกติ

    ดังนั้นจึงไม่ควรใช้อ้อยที่ตัดไว้นานเกินกว่า 1 สัปดาห์ ในการหีบเพื่อทำน้ำอ้อยมาใช้ในการบริโภคสด